РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ
УСЛУГИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
1. Когато разполагате с квалифициран електронен подпис
(КЕП) имате
възможността да попълните заявление за български личен документ с квалифициран
електронен подпис, като изберете опция „заявление за български личен документ с
квалифициран електронен подпис“. Това означава, че голяма част от данните за
получателя на услугата автоматично ще бъдат запълнени от информацията от Вашия
КЕП.
Когато не разполагате с гореспоменатия квалифициран електронен подпис трябва да
изберете опция “Заявление за български личен документ“ и ръчно да запълните
полетата за получател на услугата с Вашите данни.
2. Втората стъпка е да изберете консулската служба, в която желаете да получите
готовия си документ, както и да върнете стария такъв (обичайно това е държавата, в
която живеете или пребивавате).
3. Третата стъпка е да изберете вид на услугата обикновена или бърза. За повече
информация, относно срока и цената на услугата натиснете буквата “i”. При избор на
бърза услуга отделно трябва да заплатите такса за DHL до избраната от Вас консулска
служба. В долната част на страницата ще намерите детайлна информация ка да
заплатите DHL.
4. Трябва да отбележете какъв вид документ желаете - лична карта или паспорт, като
има възможност да се подаде и за двата вида документи, но не едновременно, а чрез
подаване на отделна форма на заявление в системата. Следва да се обърне внимание,
че при снети биометрични данни за паспорт през последните 59 месеца може да
подадете заявление и за издаване на лична карта, но при снети биометрични данни
само за издаване на лична карта няма как да подадете заявление и за издаване на
паспорт.
5. Трябва да попълните полетата за получател на услугата - Вашето ЕГН, валиден
имейл адрес, телефонен код на държавата, където обичайно живеете или
пребивавате и телефон за връзка.
6.Следващите полета трябва да попълните с данните, по лична карта. Трябва да
попълните имената си на кирилица, като попълването на презимето е
задължително, ако имате такова. Населеното място на раждане (град/село) трябва
да бъде написано на кирилица.
7.Ако сте лице с увреждания и имате валидно експертно решение, постановено от
Териториална експертна лекарска комисия
(ТЕЛК) отбележете полето
„Имам
експертно решение на българската лекарска комисия“ за да се възползвате от
различните такси за издаване на документ за самоличност, предвидени за лица с
увреждания. При етап прилагане на документи трябва да приложите съответния
документ за решение на ТЕЛК.
8.Трябва да попълните данните за родителите си на кирилица, като отново
презимето е задължително, ако родителят има такова.
9. В случай, че бащата е неизвестен (няма вписан баща в акта за раждане) маркирате
полето „неизвестен“.
10. На постоянен адрес трябва да попълните актуален постоянен адрес, както е
изписан по личната Ви карта, като не следва да се добавят никакви други изписвания
освен тези по личната карта.
11. Попълвате адреса на пребиваване в чужбина.
12. В долната част на заявлението, след като попълните данните си, ще бъдат указани
за сведение цените за услугите за подмяна на българки лични документи и тарифата,
приложима за Вас в евро.
13. След като сте попълнили адрес на пребиваване в чужбина и след като сте
разгледали тарифите и как да платите за DHL, натиснете бутон „запазване“. След това
ще получите имейл дали заявлението Ви е прието или не. Ако заявлението е прието
преминавате към следваща стъпка
„Плащане“, като натиснете бутона
Към
плащане“.
14. Следваща стъпка е прикачване на необходими документи. В зависимост от
документа, които сте избрали трябва да прикачите
а) за лична карта - актуална снимка, снимка/сканирано копие на персонализираната
страница на личната карта, снимка на гърба на личната картаǢ
б) паспорт - актуална снимка, снимка/сканирано копие на персонализираната
страница на паспорта;
в) ако сте избрали бърза поръчка - сканирано платежно нареждане към DHL;
г) ако сте лице с увреждане - приложете решение, постановено от Териториална
експертна лекарска комисия (ТЕЛК).
15. Последната стъпка е „Предай документи“, с която приключвате подаването на
електронното заявление. След което може да следите новия статус на заявлението
си, като кода, които сте получили, въведете в заглавната страница в меню „преглед
на заявлението по код“.
16. Статутът на заявлението може да бъде проверяван чрез линковете в имейлите,
които ще получавате на предоставения от Вас имейл адрес. Всички стъпки по
заявяване на услугата са изпълнени успешно. Заявлението е окомплектовано,
проверено и регистрирано с входящ номер. Срокът за изпълнение на услугата
започва да тече.